Glemt brukernavn eller passord?
 
IF Fløya       Kvinner       Herrer       Yngres       Bueskyting       Anlegg             
   
 
  Startsiden
  Aktivitetskalender
  Timeoversikt anlegg
  Utleie til arr.
  Kontakt oss
  Bli medlem i Fløya
  Betale kontingenter
  Utmelding
  Become a member (Eng)
  Medlemsfordeler
  Sportsplan - IF Fløya
  Fødselsdagsfeiring
  Arena reklame
  Kjøp Fløyaboka
  Forsikringskalkulator
  Nyttige nettsider
  Bildegalleri
  Gjestebok
  Nyhetsarkiv
  Dugnader Fløya
  Styret og Styremøter
  Medlemskontingent
  Vedtekter
  Årsmøte
  Politiattest
  Fløyaturneringa 2016
  Fotballskole 2015
  Innholdsfortegnelse
  4.0.0 IF Fløya Vedtekter
  9.1.2 Utmelding.
  9.6.1 Kontingenter
  13.2 Øko.-Kontingentinnk.
 
IF Fløya   -->   Turneringer
IF FLØYAS VEDTEKTER PR 2009
26.05.2009, Magne Ripmann   (sist endret 31.05.2010 av Magne Ripmann)  
 

Lov for Idrettsforeningen Fløya

 

Innhold

§   1 - 1 Formål........................................................           Side 2

§   1 - 2 Virkeområde.............................................           Side 2

§   1 - 3  Farger og emblem....................................         Side 2

§   2 Organisasjon...................................................         Side 2

§   3 Medlemmer.....................................................           Side 2

§   4 Medlemskontingent og avgifter.....................      Side 3

§   5 Stemmerett og valgbarhet.............................        Side 3

§   6 Tillitsvalgtes godtgjørelse.............................        Side 3

§   7 Inhabilitet.......................................................            Side 3

§   8 Straffesaker....................................................           Side 4

§   9 Årsmøtet.........................................................            Side 4

§ 10 Ledelse av årsmøtet.......................................        Side 5

§ 11 Årsmøtets oppgaver.......................................        Side 5

§ 12 Stemmegivning på årsmøtet..........................      Side 5

§ 13 Ekstraordinært årsmøte................................        Side 6

§ 14 Idrettsforeningens styre................................        Side 6

§ 15 Grupper/avdelinger/komiteer.......................        Side 7

§ 16 Lovendring......................................................         Side 7

§ 17 Oppløsning......................................................         Side 7

 

Fotnoter...................................................................           Side 8

Retningslinjer.........................................................           Side 9

 

 

 

 

 

 

 

Lov for Idrettsforeningen Fløya, stiftet 24. juni 1922. Vedtatt i 1922 med senere endringer senest på årsmøtet 12. februar 2007. Godkjent av Troms Idrettskrets (Fotnote 1)

 

§ 1 - 1 Formål

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske

Komité (NIF).

 

IF Fløya skal ha et differensiert tilbud til alle som ønsker å drive fotball og bueskyting ut fra sine ønsker, behov og ambisjoner – og tilbudene skal gi trivsel og utviklingsmuligheter for den enkelte. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

 

IF Fløya skal gjennom systematisk utnyttelse av kompetanse og kunnskaper aktivt utvikle de områdene som betyr noe for å påvirke prestasjoner i fotball.

 

§ 1 - 2 Virkeområde

Denne lov gjelder for alle medlemmer og all aktivitet organisert i Idrettsforeningen Fløya.

 

§ 1 – 3  Farger og emblem

Foreningens farger er grønt og hvitt. Foreningens emblem skal benyttes på de merker, pokaler, premier og diplomer som deles ut.

 

§ 2 Organisasjon

Foreningen er medlem av NIF gjennom Troms Idrettskrets.

 

Idrettslaget er medlem av Norges Fotballforbund og Norges Bueskytterforbund.

 

Idrettslaget hører hjemme i Tromsø kommune, og er medlem av Tromsø idrettsråd. (2)

 

Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. (3)

 

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10 11, 12, 13 og 14 gjelder idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.

 

§ 3  Medlemmer

 

Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og

bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. (4)

 

For øvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledds,

samt idrettslagets lover og bestemmelser.

 

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre

organisasjonsledd i NIF er gjort opp.

 

Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

 

§ 4 Medlemskontingent og avgifter

 

Kontingent fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

 

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem i laget. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

 

Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i lagets aktivitetstilbud.

 

§ 5 Stemmerett og valgbarhet

 

For å ha stemmerett på foreningens møter må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned. Man må ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. NIFs lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jfr. NIFs lov § 2-9.

 

Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt kan imidlertid ikke samtidig være arbeidstaker i laget. Spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget kan derimot velges som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

 

Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett, er ikke valgbar og kan ikke være representant til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd. Medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, kan av styret strykes som medlem i idrettslaget (5). Hvis medlemmet ved forfall skylder 2 års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets side. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

 

Revisor og kontrollkomité har møte- og talerett i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

 

§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

 

For refusjon av utgifter og godtgjørelse til idrettslagets tillitsvalgte gjelder: Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid. Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjøring skal fremgå av budsjett og regnskap.

 

§ 7 Inhabilitet (6)

Tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

a) når vedkommende selv er part i saken

b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i oppstigende eller nedstigende 

      linje eller i sidelinje så nær som søsken

c) når vedkommende er gift med eller er forlovet eller samboer med en part

d) når vedkommende er leder for eller har ledende stilling i eller er medlem av styret

      i et selskap som er part i saken

 

Likeså er tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte inhabil når andre særegne

forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet, blant

annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap

eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av noen part.

 

Inhabilitetsspørsmålet avgjøres av det aktuelle organ. (7)

 

Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte eller

ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt

og at idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende bør vike sete.

 

Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet

i samme organisasjonsledd.

 

Med part menes i denne bestemmelsen tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte

som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

 

§ 8 Straffesaker

 

For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12 (NIFs straffebestemmelser).

 

 

§ 9 Årsmøtet

 

Idrettsforeningen Fløyas øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år i februar måned. Årsmøtet vedtar lover og fastesetter bestemmelser for IF Fløyas virksomhet.

 

Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel (8), direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

 

Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

 

Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse.

 

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

 

 

§ 10 Ledelse av årsmøtet

 

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av

idrettslaget.

 

 

§ 11 Årsmøtets oppgaver

 

Årsmøtet skal: (9)

 

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent(er), møtesekretær(er) (10) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettsforeningens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettsforeningens regnskap i revidert stand. (11)

6. Behandle innkomne forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta idrettslagets budsjett. (11)

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan og handlingsplan. (12)

10. Foreta valg av:

    a) Leder og nestleder

    b) 5 (fem) styremedlemmer (13) og 3 (tre) varamedlemmer

    c) Kontrollkomité – 2 (to) medlemmer og 2 (to) varamedlemmer

    d) Medaljekomité – 2 (to) medlemmer og 1 (en) varamedlem

    e) Statsautorisert/registrert revisor til å revidere foreningens regnskap. (14)

    f) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.

    g) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

           

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

 

Valgene gjelder for to år. Valgkomité og årsmøte skal se til at den nødvendige kontinuitet er til stede i styret ved at det så langt det er mulig er valg på halvparten av medlemmene i styret og andre organer for hvert år.

 

Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen i idrettslaget, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn. I grupper, råd og utvalg m.v. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert.

 

Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11.

 

§ 12 Stemmegivning ved årsmøtet

 

Med mindre annet er lovfestet skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig

flertall av de avgitte stemmene.

 

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det.

 

Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

 

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

 

§ 13 Ekstraordinært årsmøte

 

Ekstraordinært årsmøte i idrettsforeningen innkalles av idrettslagets styre med minst 14 dagers varsel etter:

    a) Vedtak på årsmøte i idrettslaget.

    b) Vedtak i styret i idrettslaget.

    c) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets medlemmer.

    d) Krav etter vedtak i overordna organisasjonsledd: NIF eller idrettskrets.

 

Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket

eller i kravet om innkalling av årsmøtet.

 

§ 14 Idrettsforeningens styre (15)

 

Idrettsforeningen ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet mellom

årsmøtene.

 

Styret skal: (16)

1. Iverksette årsmøtes og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.

2. Sette opp en aktivitetsplan etter vedtatt handlingsplan vedtatt ved årsmøtet.

3. Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til de for idretten til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. (17)

4. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.

5. Utarbeide beretning og legge frem revidert regnskap samt tilrettelegge alle saker for årsmøtet.

6. Representere foreningen utad.

7. Ansette arbeidstakere i Idrettsforeningen Fløya.

 

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

 

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

 

Styre/arbeidsutvalg og komiteer/utvalg i organisasjonsledd er vedtaksføre når et flertall av medlemmene møter. Ethvert organisasjonsledd forpliktes ved sitt styre. For idrettslag med gruppestyrer, vil det si hovedstyret.

 

§ 15 Grupper/avdelinger/komiteer

 

Idrettsforeningen skal ha valgkomité som velges på fritt grunnlag på årsmøtet i idrettslaget,

etter innstilling fra valgkomiteen/styret, og har som oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet.

 

Laget kan organiseres med grupper og/eller avdelinger. Lagets årsmøte bestemmer opprettelse av grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan, jfr. § 11 pkt. 9.

 

For grupper/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og grupper/avdelinger

kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten styrets godkjennelse. (18)

 

§ 16 Lovendring (19)

 

Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettsforeningen etter å ha vært oppført på sakslisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

 

Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent.

 

Idrettsstyret kan i forbindelse med godkjenning av underliggende organisasjonsledds lover, redigere disse slik at de ikke kommer i motstrid med bestemmelsene i NIFs lov.

 

§ 17 kan ikke endres.

 

Lovendringer gjort av Idrettstinget, som har konsekvenser for idrettslaget, trer i kraft

umiddelbart.

 

§ 17 Oppløsning (20)

Oppløsning av idrettslaget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

 

Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget (21). Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 16.

 

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret.

 

Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst og mister således sitt medlemskap i NIF. Ved konkurs gjelder reglene i konkursloven og dekningsloven.

 

 

-----------------------

 

 

Fotnoter

1) Jfr. NIFs lov §§ 2-2, 2-15 og 10-5

 

2) Idrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Hvis et idrettslags naturlige område strekker seg over mer enn en kommune, avgjør lagets årsmøte ved lovvedtak hvilket idrettsråd det tilhører.

 

3) Personlige medlemmer betyr at idrettslaget ikke har anledning til å operere med andre typer medlemskap, som for eksempel familiemedlemskap og firmamedlemskap. Enten er man personlig medlem eller så er man ikke medlem. At det innføres familiekontingent er å anse som en rabattordning, og har ikke noe med selve medlemskapet å gjøre.

 

4) Når det står «kan bli tatt opp som medlem» innebærer dette at ingen har krav på å bli medlem. Lovutvalget har uttalt at på bakgrunn av bestemmelsens tilblivelse, har et idrettslag rett til å avslå en opptakssøknad i helt spesielle tilfeller. I tilfelle tvist avgjør idrettskretsen om søkeren kan tas opp. Kretsens avgjørelse kan innankes for Idrettsstyret innen 14 dager etter at rekommandert melding er sendt berørte parter.

 

5) Skyldig kontingent må forstås å være manglende innbetaling i forhold til den betalingsfrist som styret har satt ved utsending av kontingentkrav. Skyldig kontingent for mer enn ett år må forstås slik at det kan foretas strykning etter ordinært årsmøte og når det er vedtatt kontingent for nytt driftsår. Lagene oppfordres til å innarbeide gode rutiner i forhold til strykning.

 

6) Teksten i denne § kan erstattes med: «For inhabilitet gjelder NIFs lov § 2-7.»

 

7) Inhabilitetsreglene gjelder ikke på årsmøtet.

 

8) Minimumsfrist i forhold til NIFs lov § 2-8.

 

9) Dersom sakslisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på tilsvarende måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet. Fortsettende årsmøte kan bare behandle saker som var med i godkjent sakliste for årsmøtet.

 

10) Sekretæren(e) behøver ikke å være medlem i idrettslaget.

 

11) Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper/avdelinger, skal omfatte henholdsvis regnskapene og budsjettene for disse, og skal følge oppsettet i Idrettens kontoplan. Dette følger av at grupper/avdelinger i et idrettslag aldri kan være egne juridiske og økonomiske selvstendige enheter, da laget ellers ikke lenger ville vært ett idrettslag. Henviser for øvrig til § 15 i lagets lov.

 

12) Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering. Minimumsinnholdet i en organisasjonsplan er oversikt over tillitsvalgte i tillegg til styret og de andre lovfestede tillitsverv.

 

13) Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes ved vedtakelse av loven, minimum 1 styremedlem og 1 varamedlem. Det er ikke noe i veien for at styremedlemmene kan velges

til spesifikke oppgaver. 

 

14) Idrettslag med årlig omsetning på mer enn kr. 5.000.000,- plikter å ha engasjert revisor, jfr. NIFs Regnskaps- og revisjonsbestemmelser § 5-1. Idrettslag som kommer inn under denne bestemmelsen må ta inn nytt punkt 10 i § 11: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.» – og med tilsvarende forskyvning av neste punkt. Videre må § 11 (nytt) pkt 11 litra d) endres til: «Kontrollkomité på 2 medlemmer med 2 varamedlemmer.»

 

15) Denne høyeste myndighet kan ikke, verken helt eller delvis, delegeres til andre organer/personer innen laget (det kan således ikke lovfestes at et «representantskap» eller lignende skal kunne overprøve styrets vedtak)

 

16) Dette er et minimum av hvilke oppgaver som skal tillegges styret. Det er ikke noe i veien for at det kan bestemmes at styret skal ha andre oppgaver i tillegg.

 

17) Jfr. NIFs Regnskaps- og revisjonsbestemmelser.

 

18) Dette innebærer bl.a. at det bare er idrettslagets styre (hovedstyre der laget har grupper/avdelinger med egne styrer) som kan foreta ansettelser, inngå sponsoravtaler, evt. andre avtaler som binder idrettslaget rent juridisk/økonomisk.

 

19) Jfr. NIFs lov § 2-15, 2. ledd.

 

20) Jfr. NIFs lov § 2-16.

 

21) Ved sammenslåing skal eldste stiftelsesdato og klubbnummer for dette idrettslaget benyttes.

 

 

---------------------------------------

 

 

Retningslinjer for punkt som avgjøres/velges av årsmøtet

1 Reservefond

Det opprettes er reservefond for å sikre foreningens økonomi. 10 % av overskuddet i delregnskapene avsettes til reservefondet ved slutten av regnskapsåret. Reservefondet regnskapsføres i styret.

Reservefondets midler kan bare disponeres av årsmøtet og da med 2/3 flertall. Det forutsettes at disponeringen kommer hele foreningen til gode.

2 Disponeringsfond

Det opprettes et disponeringsfond for å sikre lønnsutgifter og vedlikehold av anlegg.

3 Regnskap m.v.

Årsmøte skal stille krav til foreningens økonomiske virksomhet.

Foreningens regnskap skal omfatte alle inntekter og utgifter også for arrangementer av ikke-sportslig art, som lotterier, gaver o.l.

Foreningens plikter å oppbevare sine regnskapsbøker med bilag i 10 år.

4  Kontrollkomité og revisjon

Kontrollkomiteen skal påse at foretatte disposisjoner i driftsåret er i samsvar med årsmøtets vedtak, lov og reglementer, og skal sammen med valgt revisor gjennomgå foreningens regnskaper etter at disse er revidert av revisor. Innberetning skjer til styret.

NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser, kapittel 5, gjelder tilsvarende for revisjon og kontrollkomité.

5  Valgkomité

Valgkomiteen legger fram forslag til valg av tillitsvalgte, unntatt til valgkomiteen. Valgkomiteen velger selv sin leder.

6  Anleggskomite

Anleggskomiteen skal påse at den nødvendige vedlikehold og planleggingen av nye anlegg er i henhold til de statutter Idrettsforeningen Fløya har lagt til grunn.

7  Medaljekomité

Medaljekomiteen som velges av årsmøtet består av to medlemmer og en varamedlem. Medaljekomiteen velger selv sin leder.

 

Medaljekomiteen legger fram forslag til styret på tildeling av foreningens gullmedalje

 

 

Tilbake til forrige side.

 

Neste 10 aktiviteter
Ingen registrerte aktiviteter

Terminlister/tabeller
Old Boys 7er avd 1
2. div. Damer 2015
3. div. Herrer 2015
3. div. Damer 2015
4. div. Herrer 2015
Gutter 15 år 11er avd 1
Gutter 15 år 7er avd 1
Gutter 13 år avd 1
Gutter 11 år avd 2
Gutter 10 år avd 2
Gutter 10 år avd 3
Gutter 10 år avd 4
Gutter 9 år avd 4
Gutter 8 år avd 3
Gutter 8 år avd 4
Gutter 7 år avd 1
Gutter 7 år avd 2
Gutter 7 år avd 4
Gutter 7 år avd 5

 

Besøksteller
 
 
IDRETTSFORENINGEN FLØYA
Adresse: Dramsveien 206, Postboks 3660, 9278 Tromsø
Telefon: 95755438     Mobil: 47093794     Epost: post@floya.no
Redaktør: Magne Ripmann          Webansvarlig: Magne Ripmann